mv5bntnhy2jlmmitmgmzzi00ztm2ltlmntitzdbkmgvhngjhywrhxkeyxkfqcgdeqxvymteymjm2ndc2._v1_

Company: DNEG Tasks: – Muscle rig (Ziva) for the Stag creature. – Quadruped rig variation and artiodactyla Ik prototype. – Facial blendshapes transition from other quadrupeds and facial rig first passes.

Company: DNEG
Tasks:
– Muscle rig (Ziva) for the Stag creature.
– Quadruped rig variation and artiodactyla Ik prototype.
– Facial blendshapes transition from other quadrupeds and facial rig first passes.

Leave a Reply